Vedtægter for Patchworkforeningen Aakjærgruppen

§ 1

Navn:
Patchworkforeningen Aakjærgruppen

§2

Formål:

  1. at skabe interesse for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation
  2. at mødes ca. 1 gang månedligt for at inspirere hinanden og få dygtige lærere til at komme og lære os nye ting.

§3

Medlemskab:

Som medlemmer og associerede medlemmer af foreningen kan optages alle, der er interesserede i patchwork, quiltning og applikation.

Medlemmer betegnes de, der også er medlem af Dansk Patchwork Forening.

Associerede medlemmer betegnes de, der ikke pt. ønsker medlemskab af Dansk Patchwork Forening.

§4

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, suppleanterne vælges for et år af gangen.

Efter tur afgår to henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, dog således at formand og kasserer ikke afgår samme år.

Genvalg kan finde sted.

Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§5

Regnskab:

Foreningens regnskabsår går fra 01-01 til 31-12.

Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen, betales senest en måned efter udsendelse af girokort. Ungdomsmedlemmer under 18 år skal til enhver tid betale 50 % af det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.

På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en revisor og en suppleant. Begge kan genvælges.

§6

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Alle afgørelser, der kræver afstemning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i den sidste uge af marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt  i hænde senest 14 dage før dennes afholdelse.

Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne, med følgende dagsorden

  1. valg af dirigent
  2. bestyrelsens beretning
  3. regnskab
  4. valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
  5. valg af revisor samt suppleant
  6. fastsættelse af kontingent
  7. eventuelt

§7

Foreningens ophør:

Hvis foreningen opløses, har bestyrelsen bemyndigelse til at bestemme over anbringelsen af foreningens midler.

Hvad, der måtte være af pengemidler, skænkes til forskning eller humanitære formål.

 

Sidste vedtægtsændring er foretaget efter vedtagelse på generalforsamlingen 22.03.2018